ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK

Posted by on paź 28, 2015 in UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 comments

do+strony+3Generalnie, wszystkie osoby u których występuje tytuł do ubezpieczeń, są zobligowane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może się jednak zdarzyć, że w niektórych przypadkach, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i spełniająca kilka innych warunków, może być zwolniona z opłacania składki na to ubezpieczenie. Osoby te, nie opłacając składki, cieszą się jednocześnie pełnią praw tak jak osoby ubezpieczone.  Pierwszą przesłanką do ewentualnego zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej jest nabyte prawo do emerytury lub renty, przy czym wysokość tych świadczeń nie może przekraczać wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Drugą przesłanką jest posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stopnia umiarkowanego i znacznego. Dodatkowymi warunkami, z których przynajmniej jeden musi zostać spełniony, aby osoba prowadząca działalność mogła być zwolniona z opłacania składki, jest rozliczanie podatku dochodowego z karty podatkowej; druga możliwość, to uzyskiwanie przychodu w określonej kwocie. Wysokość przychodu z prowadzonej działalności nie może przekroczyć 50% kwoty najniższej emerytury. W ten sposób powstają cztery grupy osób, które mogą być zwolnione z uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, a jednocześnie mogących korzystać z powszechnej opieki zdrowotnej. Wart zaznaczyć, że w powyższych przypadkach zwolnieniu podlegają nie tylko osoby prowadzące działalność, ale także osoby z nimi współpracujące.

Read More

UBEZPIECZENIE DZIECKA

Posted by on paź 28, 2015 in UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 comments

skok_ubezpieczenia_1_53Osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma również obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia osoby ze swojej rodziny, które nie posiadają tytułu do ubezpieczeń. Ustawa reguluje, kto powinien zostać zgłoszony przez ubezpieczonego do ubezpieczenia. Do członków rodziny należy między innymi dziecko, które nie ukończyło szóstego miesiąca życia. Do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko jest zgłaszane przez jednego z rodziców. Jeśli nie posiadają oni żadnego tytułu do ubezpieczenia, wówczas dziecko może zostać zgłoszone przez podlegających ubezpieczeniu dziadków. Jeśli żaden z członków rodziny nie podlega ubezpieczeniu, a dziecko podlega obowiązkowi nauki szkolnej, wówczas rodzice dziecka powinni zgłosić ten fakt do placówki szkolnej, do której dziecko uczęszcza – i to właśnie na szkołą spada wówczas obowiązek objęcia dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby, które u których tytuł do ubezpieczenia ma charakter dobrowolny i które nie wywiążą się z ciążącego na nich obowiązku zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze grzywny, zgodnie z przepisami ustawy.

W przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka, należy dokonać wyrejestrowania go z ubezpieczenia, do którego zgłoszone zostało przez członków rodziny bądź placówkę szkolną. Sytuacja taka zachodzi, gdy dziecko jest uprawnione do pobierania na przykład renty rodzinnej, bądź podejmuje zatrudnienie jako pracownik młodociany.

Read More

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE

Posted by on paź 28, 2015 in UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 comments

e6ebbb206a9bd8ca114f3aaec7809919Większość osób podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, które uprawnia do szerokiego dostępu do opieki medycznej. Czasem jednak tytuł obowiązkowy do ubezpieczenia wygasa, a wówczas dana osoba może zostać objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wygaśnięcie obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego następuje na przykład wtedy, gdy ubezpieczony rozwiązuje umowę o pracę i nie podejmuje dalszego zatrudnienia, ani nie rejestruje się w urzędzie pracy.  Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego następuje po zgłoszeniu wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Aby procedura zgłoszenia przebiegła prawidłowo, dana osoba musi mieć dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego ubezpieczenia. Jeśli przerwa w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła więcej niż trzy miesiące, wówczas przed podpisaniem umowy należy uiścić dodatkową opłatę, będącą niejako wyrównaniem za okres bezskładkowy. Kwota opłaty dodatkowej liczona jest w zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu. Umowę z NFZ zawiera się na czas nieokreślony, trwa ona do momentu terminowego opłacania składek; ulega wygaśnięciu, gdy przerwa w opłacaniu składki wynosi więcej niż miesiąc. Z mocy ustawy umowa zostaje rozwiązana, gdy u osoby ubezpieczonej dobrowolnie zajdą przesłanki do objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym (na przykład dana osoba rozpocznie prowadzenie działalności, bądź podejmie pracę)

Read More

KTO FINANSUJE SKŁADKĘ

Posted by on paź 28, 2015 in UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 comments

firm_228768_0e842f_bigSkładkę zdrowotną każdy opłaca sam, jednakże jest ona przekazywana do ZUS za pomocą płatnika składek. W roli płatnika składek, nie tylko na ubezpieczenie zdrowotne, ale także na ubezpieczenie społeczne, występują różne – w zależności od tytułu do ubezpieczenia – podmioty. Jeśli ubezpieczonym jest osoba pracująca na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, płatnikiem składki jest pracodawca.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, sytuacja jest taka sama jak w przypadku opłacania pozostałych składek na ubezpieczenie społeczne: osoba ta jest zarazem ubezpieczonym, jak i płatnikiem. W przypadku osób bezrobotnych, które pobierają zasiłek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera i przekazuje dalej urząd pracy, właściwy dla miejsca zamieszkania.

Za podlegających ubezpieczeniu posłom i senatorom, płatnikiem składek zobowiązanym do potrącania składki jest Kancelaria Sejmu bądź Senatu. Za osoby, które pobierają emeryturę lub rentę, składki oblicza i pobiera podmiot, który wypłaca te świadczenia, najczęściej jest to ZUS lub KRUS.  W niektórych przypadkach składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest nie przez ubezpieczonego, ale przez inny podmiot. Taka sytuacja ma miejsce na przykład, gdy ubezpieczonym jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Wówczas składkę za tą osobę opłaca urząd pracy.  Podmiotem finansującym składkę jest urząd pracy również wobec osób, które pobierają zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne.

Read More

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI SKŁADKI

Posted by on paź 28, 2015 in UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 comments

g_2346_1Wprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpiło stosunkowo niedawno, bo obowiązuje ona od 1-ego stycznia 1999 roku. Składka ta aż do osiągnięcia zamierzonej stopy procentowej, to jest 9%, była zwiększana w każdym kolejnym roku o 0,25%. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ewidencjonowana i przekazywana przez płatnika składek najpierw do ZUS, a następnie dalej, za pośrednictwem Zakładu, do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Wraz z przekazywanymi pieniędzmi, przekazywany jest również wykaz osób, które opłaciły należną składkę. Inaczej niż w ZUS, składka ta nie jest gromadzona na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego. Pieniądze zgromadzone na koncie Narodowego Funduszu Zdrowia, są przeznaczone na finansowanie służby zdrowia i wszelkich świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez państwowe placówki medyczne, lub placówki niepubliczne, które podpisały kontrakty z NFZ. Ze względu na to, że istnieje jedno konto, na którym przekazywane pieniądze są gromadzone, dostęp do świadczeń zdrowotnych nie jest uzależniony od wysokości tej składki. Czyli osoba, która podlega ubezpieczeniu z tytułu wykonywania umowy o pracę i opłaca tylko jedną składkę, w minimalnej wysokości 9% od podstawy wymiaru tejże składki, ma prawo do takich samych świadczeń, jak osoba, która opłaca na przykład potrójną składkę, wynikającą z podlegania ubezpieczeniu z kilku tytułów.

Read More

CECHY SKŁADKI

Posted by on paź 28, 2015 in UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 comments

hfghgfhrthrhKwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana co miesiąc, na tych samych zasadach i według tych samych reguł, co składka na ubezpieczenie społeczne. Jest ona w całości finansowana ze środków osoby ubezpieczonej, a obliczana i przekazywana przez płatnika składek (pracodawcę). Osoba prowadząca działalność gospodarczą, sama oblicza i przekazuje należną wysokość składki. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, nie ulega zmniejszeniu, podziałowi czy ograniczeniu w miesiącu. Jest ona opłacana zawsze w pełnej wysokości.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, przepisy ustawy wyraźnie regulują, że nie istnieje okres bezskładkowy, jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W momencie, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą przebywa na zwolnieniu, na deklaracji DRA wykazuje wciąż podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, ale ich nie opłaca. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w pełnej wysokości, i ze wszystkich tytułów do ubezpieczenia, jakim ta osoba podlega.

Również w momencie przebywania na urlopie macierzyńskim, składka na ubezpieczenie zdrowotne, opłacana jest wciąż w tej samej wysokości. Jeśli chodzi o pracowników, to w przypadku choroby trwającej do 33 dni, i wypłaty wynagrodzenia chorobowego, to z jego kwoty opłacana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zasiłku chorobowego, nie jest naliczana ani składka społeczna, ani zdrowotna.

Read More