Sprawca zbiegł lub nie ma polisy

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenie samochodu | 0 comments

images (36)Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Jednak zdarza się i tak, że sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji należy koniecznie wezwać policję, bo w innym wypadku nie będziemy mogli liczyć na żadne odszkodowanie. Policja sporządza protokół, który składa się w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. W tym wypadku odszkodowanie za szkody poniesione na zdrowiu oraz mieniu może wypłacić kierowcy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udało się go zidentyfikować.  W takim przypadku fundusz wypłaca odszkodowania tylko za szkody na osobie. Natomiast  za szkody na mieniu  tylko w przypadku , jeżeli w wypadku uczestnik doznał obrażeń ciała.

W lepszej sytuacji są kierowcy, którym udało się zanotować numer rejestracyjny sprawcy. Wtedy należy podać go policji, która przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i ukarze sprawcę zdarzenia. Jeśli natomiast  chcemy przyspieszyć wypłatę ubezpieczenia, rozwiązaniem jest zwrócenie się do własnego ubezpieczyciela . Wtedy odszkodowanie zostanie  wypłacone z konta polisy ubezpieczenia poszkodowanego. Niestety, nie jest to zbyt korzystne posunięcie, bo konsekwencją takiej decyzji jest utrata części zniżki za bezszkodową jazdę do momentu rozliczenia się swojego towarzystwa z tym, w którym sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie OC. Ale czasem takie posunięcie jest konieczne.

Read More

Problemy z wypłatą świadczenia

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenie samochodu | 0 comments

pobrane (11)Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe należy kierować się jego stabilnością i uczciwością. Warto by miało ono dobrą opinię i nikt nie narzekał na problemy z wypłatą odszkodowania. A takie problemy niestety bywają. Najczęstsze problemy związane z likwidacją szkód dotyczą przeciągających się terminów likwidacji. Nie jest to wygodne, bo opóźnia to w konsekwencji moment wypłaty odszkodowania, bądź jej odmowy lub przyznania odszkodowania w zbyt niskiej kwocie.

Nie powinniśmy się na takie sytuacje godzić. Jeśli stwierdzimy, że towarzystwo ubezpieczeń bezzasadnie przedłuża termin likwidacji szkody ponad określony w warunkach ubezpieczenia, a kontakty z likwidatorem szkody nie posuwają sprawy ku szczęśliwemu dla nas końcowi, a także jeśli odmówiono nam bezzasadnie wypłaty odszkodowania czy też niesłusznie zaniżono wartość przyznanego odszkodowania, można zdecydować się na podjęcie radykalnych kroków, aby walczyć o swoje prawa.

Można zdecydować się na złożenie skargi do wyższej instancji towarzystwa, czyli na przykład do Dyrektora Okręgu lub Zarządu TU. Można też zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych. Jeśli i te instytucje nie będą w stanie nam pomóc, pozostaje złożenie pozwu do sądu i walka o należne odszkodowanie. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że walka w sądzie wymaga wielu formalności i czasu. To bardzo ważna świadomość. Mając ją, na pewno postaramy się dogadać z ubezpieczycielem bez konieczności udziału w postępowaniu odszkodowawczym.

Read More

Odszkodowanie i świadczenie

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenie samochodu | 0 comments

pobrane (12)Ubezpieczamy się po to, aby po określonym zdarzeniu uzyskać odszkodowanie. Jednak nie zawsze jest z tym odszkodowaniem tak łatwo. Zazwyczaj są problemy z uzyskaniem odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi przede wszystkim określić, jaka jest bezpośrednia przyczyna szkody. Ubezpieczyciel musi to stwierdzić, aby uznać, czy ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę i czy jest zobligowane do jej pokrycia. Warto podkreślić, że ważna jest pierwotna, a nie wtórna przyczyna powstania szkody. Odszkodowanie wypłacane jest w zależności od tego w jakiej wartości ubezpieczono majątek. Jeśli ubezpieczone zostało mienie w wartości odtworzeniowej, to w momencie szkody towarzystwo zwróci klientowi koszty odtworzenia tego mienia.

To jakie będzie wypłacone ubezpieczenie, zależy od zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ważne jest, czy ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty sumy wartości odtworzeniowej czy wartości rzeczywistej. Istnieje też duże ryzyko wystąpienia niedoubezpieczenia, gdyż ustalając sumę często zapominamy o inflacji, kosztach transportu lub montażu. W wartości rzeczywistej ubezpieczane są np. samochody. W takim przypadku suma ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy nie jest równa wypłaconemu odszkodowaniu, szczególnie jeżeli upłynęło między tymi wydarzeniami ponad pół roku. Czasem zamiast wartość rzeczywista używane jest sformułowanie wartość rynkowa. W przypadku mienia ruchomego oznacza to  samo co wyżej. Natomiast jednak w odniesieniu do budynków i budowli, uwzględnia się także lokalne współczynniki cenowe.

Read More

Co w razie szkody

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenie samochodu | 0 comments

images (37)Umowy ubezpieczenia zawieramy obawiając się szkody. Jest to każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Może mieć ona charakter niemajątkowy, gdy jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych lub majątkowy, związany ze zmniejszeniem majątku poszkodowanego lub utraconymi korzyściami.  To typowa definicja szkody. Jednak warto podkreślić, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie reagują na każdą szkodę, czyli nie każda szkoda rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą zakładu ubezpieczeń. Obowiązek wypłaty odszkodowania powstaje wtedy, gdy zdarzenie, które przyczyniło się do powstania szkody, objęte jest zakresem umowy ubezpieczenia i jest wymienione w OWU. Jeśli szkoda się wydarzy, wtedy następuje procedura jej likwidacji, która rozpoczyna się w momencie jej zgłoszenia ubezpieczycielowi. Zasada jest taka, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest w ciągu 7 dni podjąć czynności likwidacyjne.

Likwidator ocenia i dokumentuje rozmiary szkody. W toku dalszych czynności towarzystwo ustala bezpośrednią przyczynę szkody i zasadność roszczenia. Natomiast ubezpieczony ze swej strony powinien dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego rachunek strat i inne dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela, takie jak na przykład typowy w takich przypadkach protokół policyjny. Zaraz po określeniu wysokości szkody i zebraniu kompletu dokumentów powinna nastąpić wypłata odszkodowania lub jej odmowa. Najczęściej stosowany termin likwidacji to 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Read More

Jakie towarzystwo

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenie samochodu | 0 comments

images (38)Wybierając ubezpieczenie, możemy przebierać pomiędzy wieloma ofertami kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych.  Wybór nie jest prosty, bo wszystkie oferty na pierwszy rzut oka wydają się być doskonałe. Ponadto, przedstawiciele ubezpieczeniowi bardzo zachęcają o zakupu właśnie ich produktów. A są w tym bardzo przekonujący. Ważne, by wybrana przez nas oferta pochodziła od stabilnego towarzystwa o dobrej pozycji na rynku. To ważne, bo działające w Polsce zakłady ubezpieczeń są organizacjami komercyjnymi i w razie upadłości firmy nie chronią nas gwarancje Skarbu Państwa. Jeśli towarzystwo upadnie, stracimy pieniądze.

Z kilkoma wyjątkami. Między innymi w razie upadłości zakładu ubezpieczeń, zaspokajane są roszczenia osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczeń obowiązkowych wymienionych w ustawie ubezpieczeniowej, oraz z tytułu umów ubezpieczeń na życie w 50 procentach. Roszczenia te są zaspokajane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na wybór ubezpieczenia, w pierwszym rzędzie powinna mieć wpływ sytuacja finansowa i wypłacalność zakładu ubezpieczeń. Przy wyborze ważna jest wysokość składki oraz jakość usługi ubezpieczeniowej, czyli  jakość obsługi. Zbyt niska cena może oznaczać niski poziom świadczonych usług. Zbyt wysoka natomiast sugeruje nastawienie firmy na szybki zysk, nie zaś na zadowolenie klientów. Wskazane jest, aby jakość obsługi przy wypłacie odszkodowania była równie wysoka jak w momencie zawierania ubezpieczenia.

Read More

NNW

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenie samochodu | 0 comments

images (39)OC to nie wszystko. To obowiązkowe ubezpieczenie to tylko minimalna ochrona posiadacza pojazdu w przypadku spowodowania przez niego wypadku. Wielu kierowców chce czegoś więcej. Dlatego coraz powszechniejsze są ubezpieczenia Autocasco, Assistance a także NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak: uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. NNW to dobrowolne ubezpieczenie obejmujące kierowcę i pasażerów pojazdu. Najczęściej jest to ubezpieczenie w pakiecie wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia.

Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, wybierając NNW, należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, bo mogą być w nich różnego rodzaju niekorzystne dla klienta wyłączenia od umowy, którymi mogą być na przykład:  choroby zawodowe, popełnienie lub próba popełnienia samobójstwa, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,  spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udział w protestach, wypadki podczas działań wojennych, skażenia jądrowego czy napromieniowania. Wysokość składki tego ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. W przypadku wariantów ograniczonych, polisa będzie chroniła ubezpieczonego tylko w przewidzianych w polisie okolicznościach, na przykład tylko w drodze do pracy. Czasem warto wybrać bardziej rozbudowane ubezpieczenie. Towarzystwa z reguły podają tylko minimalną wartość sumy ubezpieczenia, zaś górną wysokość określa sam zainteresowany.

Read More