Warunki ubezpieczeń na życie

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenia na życie | 0 comments

pobrane (17)Ubezpieczenie na życie powinniśmy wybierać biorąc pod uwagę warunki jakie oferuje ubezpieczyciel. Należy dokładnie zapoznać się z obowiązkami i prawami obu stron. To bardzo istotne, bo mogą się one bardzo od siebie różnić. Otóż podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego jest opłacanie składek w wysokościach i terminach określonych w umowie. Przed podpisanie umowy należy podanie dokładnych i prawdziwych informacji o stanie zdrowia i sposobie życia. To ważne, bo wiadomość o nich umożliwi  towarzystwu prawidłową ocenę ryzyka i właściwą kalkulację składki.  Ponadto, podanie nieprawdziwych lub zatajenie pewnych istotnych okoliczności, może skutkować odstąpieniem ubezpieczyciela od umowy. Mało tego, może to spowodować odmowę wypłaty świadczenia.

Ważną informacją jest także fakt, że konsekwencje podania nieprawdziwych informacji dotyczą okresu pierwszych trzech lat trwania ubezpieczenia. Natomiast podstawowym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń w czasie trwania umowy jest wypłata świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową, w terminie wymienionym w umowie. Oczywiście każde towarzystwo samodzielnie określa wyłączenia, czyli wypadki, które zwalniają zakład ubezpieczeń z odpowiedzialności odszkodowawczej. Oprócz zatajenia informacji jest to także popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa w ciągu pierwszych 2 lat od podpisania umowy oraz śmierć wskutek działań wojennych czy też pozbawienie życia osoby ubezpieczonej dokonane przez uposażonego.

Read More

Ubezpieczenia uniwersalne

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenia na życie | 0 comments

images (44)Wśród Polaków wciąż najbardziej popularne są uniwersalne ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. Są to dość atrakcyjne propozycje, które pozwalają dostosować poziom ochrony do potrzeb ubezpieczającego,  w zależności od jego bieżących preferencji i sytuacji materialnej. Między innymi dlatego, że klient sam decyduje o tym, jaka część składki ma być przeznaczana na pokrycie ryzyka śmierci. Sam również podejmuje decyzję o tym, jaka część składki ma tworzyć element oszczędnościowy przez wybranie odpowiedniego wskaźnika. Wybór wskaźnika jest bardzo istotny, bowiem maksymalna wartość wskaźnika odpowiada ubezpieczeniu terminowemu na życie.

Natomiast niższe wartości wskaźnika zapewniają pewien poziom oszczędności. Ubezpieczenie to jest bardzo elastyczne i umożliwia dokonywanie wielu zmian w trakcie jego trwania. Ponadto, jego dodatkową zaletą jest możliwość zaciągnięcia kredytu pod zastaw wartości polisy. W tym przypadku, podobnie jak i w innych należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej polisy.

Przede wszystkim zainteresować się tym, czy można dokupić umowy dodatkowe rozszerzające zakres interesującej ochrony, oraz kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia i jak często i jakich zmian można dokonywać w zawartej umowie. Bardzo ważny jest także okres przez jaki polisa nie ma wartości oraz jakie fundusze oferuje ubezpieczyciel i jaka jest alokacja składki. Tego rodzaju ubezpieczenia to zwykle polisy bezterminowe.  W przypadku wariantu oszczędnościowo-ochronnego ubezpieczenie aby było opłacalne, powinno trwać 25-30 lat.

Read More

Z funduszem inwestycyjnym

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenia na życie | 0 comments

pobrane (18)Osoby które chcą ubezpieczyć się na życie, do wyboru mają wiele rodzajów polis oferowanych przez kilku ubezpieczycieli. Mogą wybierać między zwykłymi polisami tylko na życie, między polisami z wieloma dodatkami, oraz z opcją oszczędzania i inwestowania. Ostatnio bardzo popularne jest ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym. To nowoczesne polisy, które bardzo różnią się od tradycyjnych.  Oczywiście podobnie jak w ubezpieczeniach klasycznych, część pobieranej składki jest inwestowana w celu zebrania sumy zapewniającej wypłatę przyszłego świadczenia. Jednak to nie wszystko. Ta część składki w przypadku polisy z funduszem inwestycyjnym jest wykorzystywana na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Taki fundusz może być utworzony przez towarzystwo.

Równie dobrze może to być także fundusz zewnętrzny. W tym przypadku jednak ryzyko inwestycyjne spoczywa na kliencie, który dokonuje wyboru odpowiadającej mu strategii funduszu. Ponadto, ubezpieczony zgadza się na wypłatę świadczenia uzależnionego od ilości jednostek zgromadzonych na jego rachunku. Fundusz inwestycyjny towarzystwa działa tak jak otwarte fundusze inwestycyjne, opierając się na jednostkach uczestnictwa. Każdy ubezpieczony posiada indywidualny rachunek, na którym gromadzone są jego oszczędności.

Natomiast wpływająca część składki jest zamieniana na jednostki uczestnictwa. Ważne jest, że cena jednostek zmienia się zależnie od dokonanych inwestycji i sytuacji na rynku pieniężnym. I oczywiście może zarówno rosnąć, jak i maleć. A od tej tendencji zależy wartość przyszłego świadczenia.

Read More

Ubezpieczenia kapitałowe

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenia na życie | 0 comments

pobrane (19)Ubezpieczenie na życie może być terminowe, bądź bezterminowe. Wśród terminowych można natomiast wyróżnić ubezpieczenie kapitałowe. Jest to też rodzaj ubezpieczenia terminowego z jedną bardzo istotną różnicą. Otóż w ubezpieczeniu ochronnym po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie dostaniemy się nic. Natomiast w przypadku ubezpieczenia kapitałowego, ubezpieczony otrzymuje zgromadzony kapitał. Ponadto, składki w tym ubezpieczeniu są znacznie wyższe niż w ubezpieczeniu terminowym na życie.

Ubezpieczenie to funkcjonuje tak, że część składki jest ceną udzielanej ochrony, zaś druga część jest inwestowana przez towarzystwo. Ze względu na to, że ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela,  w większości są to inwestycje bardzo bezpieczne, przynoszące mniejszy lecz pewny dochód. Ciekawe jest, że raz w roku towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli się z klientami swoim zyskiem i wartość polisy ulega zwiększeniu. Więc jest to ubezpieczenie również zyskowne.  Wybierając rodzaj ubezpieczenia kapitałowego spośród ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych warto się dobrze zastanowić.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czy można dokupić do polisy umowy dodatkowe, rozszerzające zakres ochrony. Warto też zapytać przedstawiciela, w jakiej sytuacji  towarzystwo nie wypłaci świadczenia i czy jest możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie. Ważne jest też, przez ile lat polisa nie ma wartości odstąpienia. Bowiem istnieje czas, w którym obowiązkowo należy utrzymywać polisę. Zazwyczaj jest to okres trzech lat. Oznacza to, że jeżeli zrezygnujesz przed upływem tego okresu z polisy nie otrzyma się żadnych pieniędzy.

Read More

Ochrona i dodatki

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenia na życie | 0 comments

images (45)Bardzo interesującą formą ubezpieczenia na życie jest specyficzna forma polisy, czyli ubezpieczenie ochronne-oszczędnościowe.  Obecnie s ą to najpopularniejsze i najchętniej kupowane przez Polaków ubezpieczenia. Przedmiotem tej polisy jest ubezpieczenia życia osoby ubezpieczonej, a jednocześnie spełniają one istotną funkcję oszczędnościową. Są też ubezpieczenia na życie które można uzupełnić o inne dodatkowe funkcje. Umowy dodatkowe powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa o ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku . W takim wypadku następuje wypłata podwojonej sumy ubezpieczenia  osobie wskazanej do odbioru świadczenia.  Ubezpieczenie na życie może być także uzupełnione o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków .

Polega to na tym, że za określone w umowie trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymuje się świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie można też wzbogacić o ubezpieczenie opłacania składki, w przypadku gdy ubezpieczony staje się całkowicie i trwale niezdolny  do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia. Wtedy to ubezpieczyciel przejmuje za ubezpieczonego  opłatę składek ubezpieczeniowych. W takiej sytuacji oczywiście bez zmian pozostają wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy. Ubezpieczenie może też obejmować takie zabezpieczenia jak: ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne. Polega ono na tym, że  w momencie wystąpienia i zdiagnozowania choroby towarzystwo wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie.

Read More

Jakie ubezpieczenie

Posted by on sty 12, 2016 in Ubezpieczenia na życie | 0 comments

pobrane (20)Ubezpieczenie na życie to bardzo przedsięwzięcie, dzięki któremu można zabezpieczyć finansowo rodzinę na całe życie w razie naszej śmierci. Jedną z form ubezpieczenia w przypadku śmierci jest ubezpieczenia na całe życie. Jego podstawowym celem jest ochrona na całe życie. A zadaniem tego ubezpieczenia jest  zapewnienie ochrony finansowej osobie wskazanej w polisie na wypadek Twojej śmierci. Aby jednak dobrze wybrać formę ubezpieczenia na całe życie, należy przeanalizować wiele ofert i wypytać ubezpieczyciela o warunki ubezpieczenia.

Wybierając ubezpieczenie na całe życie warto przede wszystkim zwróć uwagę na to, czy można dokupić umowy dodatkowe, które rozszerzą zakres ochrony i czy w przypadku Twojej śmierci wypłacona kwota poza sumą ubezpieczenia obejmie także udział w zyskach towarzystwa ubezpieczeniowego i czy rozwiązując umowę ubezpieczenia w trakcie jej trwania otrzymasz jakieś pieniądze.  Ważne jest też, czy w razie zmiany sytuacji życiowej istnieje możliwość zmiany ubezpieczenia ochronnego na np. ochronno – oszczędnościowe.

Ponadto należy zorientować  się, jakie są wyłączenia odpowiedzialności. Ponadto, należy zwrócić uwagę na okres ubezpieczenia, który określa się  tylko początku ubezpieczenia. Zazwyczaj ubezpieczony  jest otoczony ochroną ubezpieczeniową do końca życia. Jednak w  niektórych umowach ubezpieczyciel określa górną granicę, na ogół zaawansowanego wieku, do której obowiązuje ubezpieczenie – np. do ukończenia 85 lat, 100 lat.

Read More