Ubezpieczenia posagowe

Posted by on lip 9, 2016 in Informacje u ubezpieczeniach | 0 comments

Ubezpieczenia posagowe

Ubezpieczenie posagowe wybiera się w celu zabezpieczenia przyszłości dziecka i zapewnienia mu dobrego startu w dorosłe życie. Umowę ubezpieczenia posagowego zawiera się, gdy nasze dziecko jest jeszcze małe. Ubezpieczenie posagowe przyjmuje więc charakter inwestycyjny, nie tracąc jednak przy tym charakteru ochronnego, co powoduje, że w wypadku śmierci fundatora polisy lub kalectwa dziecka, dokonuje się wypłaty środków z polisy. W warunkach standardowych wypłata następuje natomiast w momencie określonym w umowie.

Najczęściej jest to czas osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Powierzone ubezpieczycielowi środki pieniężne cały czas zarabiają, co chroni je także przed działaniem inflacji. Najkorzystniej jest więc podpisać umowę na długi termin- spowoduje to znaczny wzrost środków wpłaconych na początku umowy.

Read More

Ryzyko ubezpieczeniowe

Posted by on lip 9, 2016 in Informacje u ubezpieczeniach | 0 comments

Ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko towarzyszy nam niemalże w każdym momencie naszego życia. W zależności, jaki jest charakter tego ryzyka, może być ono ryzykiem czystym lub spekulatywnym. Ryzyko czyste dotyczy sytuacji, kiedy możemy się spodziewać jedynie zdarzeń niekorzystnych, natomiast ryzyko spekulatywne występuje, gdy spodziewamy się osiągnąć korzyść, jednak zagraża nam poniesienie jakiejś straty. Kiedy mówimy o ryzyku ubezpieczeniowym, mamy do czynienia z ryzykiem czystym, jako że ubezpieczenia chronią nas przed niespodziewanymi sytuacjami życiowymi o charakterze negatywnym, które powodują, iż ponosimy straty materialne lub uszczerbek na zdrowiu. Mechanizmy ubezpieczeniowe dotyczą więc zdarzeń przyszłych, a ich nadrzędnym celem jest rozproszenie ryzyka i łagodzenie negatywnych skutków w wypadku spełnienia ryzyka. Składki ubezpieczeniowe są więc uzależnione od prawdopodobieństwa spełnienia ryzyka.

Znaczenie ubezpieczeń w gospodarce

Ubezpieczenia mają dość duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych gospodarek. Pierwszym istotnym czynnikiem modelowania gospodarki przez ubezpieczenia jest łagodzenie cykli koniunkturalnych. Ponadto, ubezpieczenia są ważnym czynnikiem wzrostu produktu krajowego brutto. Oprócz tego, ubezpieczenia wpływają na rynek pracy. Dzieje się tak, ponieważ firmy ubezpieczeniowe w dzisiejszych czasach to ogromne instytucje, rozwinięte w wiele filii i oddziałów, przez co zapewniają one miejsca pracy dla wielu osób. Ubezpieczenia maja także duży wpływ na zwiększanie konkurencyjności gospodarki w związku z uwalnianiem rezerw oraz lepszym zarządzaniem ryzykiem. Chęć ubezpieczania się powoduje jednocześnie mobilizację oszczędności prywatnych. Ponadto, ubezpieczenia powodują zastępowanie państwa przez sektor prywatny w zapewnianiu bezpieczeństwa społecznego.

Read More

Ubezpieczenia na życie

Posted by on lip 9, 2016 in Informacje u ubezpieczeniach | 0 comments

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie to ubezpieczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ich zadaniem jest świadczenia na rzecz bliskich zmarłej osoby, która za życia podpisała umowę o ubezpieczenie. Świadczenia mają zazwyczaj charakter majątkowy. Wysokość odszkodowania w największym stopniu zależy od wielkości składek odprowadzonych przez osobę, której życie było przedmiotem ubezpieczenia. Rola tego typu ubezpieczeń systematycznie rośnie. Ma to ścisły związek z bogaceniem się społeczeństwa, które coraz częściej stać na wykupienie polisy. Ponadto, zmienia się charakter ubezpieczeń na życie. Oprócz funkcji ochronnej, coraz częściej pełnią one funkcję inwestycyjną lub oszczędnościową. Ponadto, osoby wykupujące tego typu ubezpieczenia, traktują je jako dodatek do późniejszej emerytury. Ubezpieczenia na życie można więc podzielić na polisy ochronne i polisy oszczędnościowe.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe maja dwojaki charakter. Są to produkty, które z jednej strony chronią przed kosztami wynikającymi ze zniszczenia lub utraty majątku, z drugiej – zabezpieczają interesy osób, które na skutek nieszczęśliwego zdarzenia losowego mogą ponieść straty. Ubezpieczenia majątkowe to produkt złożony, jednak wyróżnić można ich trzy zasadnicze typy. Są to ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, odpowiedzialności cywilnej i mienia. Pierwsze z nich dotyczą ryzyka wypadku, w tym wypadku, który zdarza się przy pracy, a także ryzyka choroby zawodowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej uruchamia sie w wypadku, gdy ubezpieczony zmuszony jest do wyrównania szkody, która sam wyrządził. Najczęściej chodzi tu o wypadki samochodowe, w których występuje konieczność zadośćuczynienia osobie, która bierze udział w zdarzeniu, lecz nie jest mu winna. Ubezpieczenia mienia chronią przed finansowymi skutkami utraty majątku.

Read More

Ubezpieczenia w Polsce i na świecie

Posted by on lip 9, 2016 in Informacje u ubezpieczeniach | 0 comments

Ubezpieczenia w Polsce i na świecie

Dane z 2008 roku mówią, że w tymże roku zakłady ubezpieczeniowe zebrały składki w wysokości około 60 miliardów złotych, przy czym z każdym rokiem utrzymuje się tendencja wzrostowa. Zgodnie z raportem opublikowanym przez europejską federację stowarzyszeń ubezpieczycieli i reasekuratorów (CEA), Polska jest obecnie na 11. miejscu na kontynencie europejskim pod względem wysokości zbieranych rocznych składek (16,9 mld euro). Plasuje to nasz kraj w tej samej kategorii co, Szwecja czy Austria oraz Dania. Nie należy zapominać, że w Polsce ponad 500 zakładów ubezpieczeniowych prowadzi swoją działalność na podstawie tzw. notyfikacji, w zgodzie z zasadą jednolitego paszportu europejskiego. Utrudnia to prowadzenie statystyk, gdyż wyniki działalności tychże towarzystw nie są ujmowane w statystyki żadnej rodzimej firmy, a są jedynie przesyłane do macierzystych organów nadzoru.

Ubezpieczenia na świecie

Dwa największe rynki ubezpieczeniowe na świecie stanowią Ameryka Północna i Europa, przy czym najbardziej dynamiczny wzrost w tej dziedzinie odczytuje się na rynkach azjatyckich. Kryzys finansowy miał znaczny wpływ na kształtowanie się rynku ubezpieczeń na świecie, przełożył się bowiem na dość duży wzrost wysokości składki ubezpieczeniowej, zwłaszcza zaś w Ameryce Północnej. Wzrost składki w wyniku kryzysu giełdowego nie nastąpił jedynie w Europie. Porównanie krajów przynależących do Unii Europejskiej z wiodącym rynkiem ubezpieczeniowym – z rynkiem USA – podkreśla wielkość potencjału rozwoju europejskiego sektora ubezpieczeniowego. Wyraża się to w wysokim stosunku łącznej rocznej składki ubezpieczeniowej do wysokości produktu krajowego brutto. Polski rynek ubezpieczeniowy obejmuje nieco ponad 1 procent składki ubezpieczeniowej pobieranej w Europie i w związku z tym jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się na Starym Kontynencie.

Read More

Typologia ubezpieczeń

Posted by on lip 9, 2016 in Informacje u ubezpieczeniach | 0 comments

Typologia ubezpieczeń

Ubezpieczenia jako zjawisko bardzo złożone, dzieli się i grupuje według różnych kryteriów. Jednym z takich kryteriów jest przedmiot ubezpieczenia. Biorąc ten aspekt pod uwagę, ubezpieczenia dzielimy na majątkowe, w których przedmiotem ubezpieczenia jest element majątku trwałego należącego do ubezpieczonego (może to być na przykład ubezpieczenie budynku, gospodarstwa rolnego), oraz na osobowe, gdzie jako przedmiot ubezpieczenia rozumie się osobę ubezpieczoną. Wyróżniamy tu ubezpieczenia na życie, od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Kolejnym kryterium podziału jest podmiot ubezpieczenia, który wyróżnia ubezpieczenia gospodarcze oraz społeczne, czyli socjalne. Ubezpieczenia można podzielić także ze względu na ich obligatoryjny bądź nieobligatoryjny charakter, na obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest na przykład ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a nieobowiązkowym jest ubezpieczenie na życie.

Historia ubezpieczeń

Już w starożytności miały miejsce przypadki zrzeszania się podmiotów w celu wspólnego ponoszenia skutków nieszczęśliwych zdarzeń. Można ten fakt uznać za podwaliny współczesnych ubezpieczeń. Już za czasów Hammurabiego kupcy podpisywali umowy, aby razem ponosić koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami. W Polsce początek rozwoju ubezpieczeń przypada na wiek XVI i XVII. Również w naszym kraju pierwsze umowy ubezpieczeniowe opierały się na zasadzie samopomocy społecznej. Powoływano tak zwane kasy ogniowe, które były pierwowzorem dzisiejszych towarzystw ubezpieczeniowych. Ich celem było udzielanie pomocy osobom, które straciły dorobek swojego życia w wyniku zaistniałego pożaru. Instytucje najbardziej przypominające dzisiejsze firmy ubezpieczeniowe istniały w Wielkim Księstwie Poznańskim. Na przełomie 2003 i 2004 roku obchodzono w Polsce 200-lecie ubezpieczeń.

Read More

Czym jest produkt ubezpieczeniowy?

Posted by on lip 9, 2016 in Informacje u ubezpieczeniach | 0 comments

Czym jest produkt ubezpieczeniowy?

Ubezpieczenie to umowa między ubezpieczającym, a ubezpieczonym, mówiąca, iż ubezpieczyciel świadczy na rzecz ubezpieczonego w razie wystąpienia w życiu klienta zdarzeń, które powodują uszczerbek w jego zdrowiu lub majątku. Umowa ta przewiduje realizację świadczeń w postaci wypłaty odszkodowań w formie pieniężnej, o wysokości zgodnej z poniesioną stratą i wynikającej również z wartości wniesionych składek. Rynek ubezpieczeń dynamicznie sie rozwija, ponieważ ludzie chcą minimalizować ryzyko związane z posiadaniem i możliwością utracenia majątku trwałego, który narażony jest na niebezpieczeństwo klęsk żywiołowych i wypadków. Wykupywanie ubezpieczenia jest więc sposobem na przeciwdziałanie skutkom nieszczęśliwych zdarzeń. Ubezpieczenia sprowadzają się gromadzenia funduszy przeznaczonych do wspierania działań ludzkich w różnych sytuacjach życiowych oraz do rekompensowania strat.

Produkt ubezpieczeniowy to nic innego, jak tylko zakres usług świadczonych ubezpieczonemu przez ubezpieczyciela na podstawie umowy o ubezpieczenie i w czasie jej trwania. Produkt ubezpieczeniowy ma zaspokajać konieczność zrekompensowania strat związanych z nieszczęśliwymi sytuacjami życiowymi i pomagać w redukcji złych skutków takich zdarzeń. Produkt ubezpieczeniowy ma więc na celu wyrównanie strat wynikających na przykład z utraty mienia, uszczerbku na zdrowiu, utraty dochodu. Produkt ubezpieczeniowy powinien być korzystny dla klienta po to, by ten zdecydował się go zakupić, a więc podpisać umowę ubezpieczeniową. Jeśli chodzi o atrakcyjność produktu ubezpieczeniowego, kluczową kwestią jest dobór zakresu świadczeń wykonywanych w jego ramach. Ponadto, ważne jest utrzymanie atrakcyjności cenowej.

Read More