Większa szansa na kredyt

Posted by on wrz 1, 2016 in Kredyty dla firm | 0 comments

Większa szansa na kredyt

Wielu biznesmenów już od lat stara się o uzyskanie kredytu, jednak bez powodzenia. Dlaczego? Bo w swoich staraniach nie biorą pod uwagę strategii banków. Mają one ściśle wyznaczone procedury, od których zwykle odstąpić nie mogą. Chodzi tu przede wszystkim o historię kredytową przedsiębiorcy, która jest sprawdzana przez bank w Biurze Informacji Kredytowej. Bank zainteresowany jest przede wszystkim tym, czy dotychczasowe zobowiązania wnioskodawcy, były spłacane w terminie Warto również podkreślić, że banki wolą, by wnioskodawca był w Biurze Informacji Kredytowej, bo na tej informacji może się oprzeć przy podejmowaniu decyzji.

Dlatego jeśli przedsiębiorca nie figuruje w bazie bo nie zaciągał wcześniej zobowiązań, to wcale nie jest dla niego korzystne. Dlatego zanim biznesmen zdecyduje się na wnioskowanie o kredyt, kilka miesięcy wcześniej powinien chociaż „zbudować” sobie historię kredytową. Jak to może zrobić w tak krótkim czasie? Na przykład uruchamiając linię debetową do konta lub wyrabiając kartę kredytową. Jednak należy pamiętać, żeby limity na karcie lub debecie nie były zbyt wysoko, bo każde takie zobowiązanie obciążą naszą zdolność kredytową. Wnioskując o kredyt, wcześniej tez warto zadbać o zgromadzenie niezbędnych dokumentów potrzebnych do kredytu. Szczególnie chodzi o te, które trzeba będzie przedstawić już na pierwszym spotkaniu w banku, który od wszystkich przedsiębiorców standardowo wymaga zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS oraz kopii numerów NIP i REGON.

Read More

Dokumenty do uzyskania kredytu dla przedsiębiorcy

Posted by on wrz 1, 2016 in Kredyty dla firm | 0 comments

Dokumenty do uzyskania kredytu dla przedsiębiorcy

Uzyskanie kredytu przez przedsiębiorcę nie jest łatwe. Szczególnie, gdy chodzi o przedsiębiorcę dość świeżego na rynku, który ponadto, nie ma udokumentowanych stabilnych, a najlepiej wzrostowych dochodów. Jednak każdy przedsiębiorca może o taki kredyt wnioskować. W tym celu powinien zgromadzić szereg niezbędnych dokumentów, dotyczących działalności gospodarczej. Potrzebne są: zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, PIT za ostatni rok potwierdzony datą wpływu do urzędu skarbowego, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkiem dochodowym lub odcinki wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub odcinki wpłat składek za ostatnie trzy miesiące.

Osoby rozliczające się za pomocą książki przychodów i rozchodów muszą przedstawić dodatkowo: książkę przychodów i rozchodów za bieżący rok lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za bieżący rok. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego:PIT-28 za poprzedni rok potwierdzony datą wpływu do urzędu skarbowego.Przy rozliczeniu według karty podatkowej jest to trochę trudniej. Bowiem w tym przypadku, podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych ani nie składa rocznych zeznań podatkowych. Nie ma więc dokumentów potwierdzających jego dochód, potrzebny do obliczenia zdolności kredytowej.

Read More

Rożne kredyty dla przedsiębiorców

Posted by on wrz 1, 2016 in Kredyty dla firm | 0 comments

Rożne kredyty dla przedsiębiorców

Banki prześcigają się w ofertach dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest ich obecnie dużo więcej niż jeszcze kilka lat temu. Jednak co bank to inne regulaminy, więc zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu, przemyślmy wybór, aby nie popełnić błędu. Można zaciągnąć kredyt inwestycyjny lub kredyt gotówkowy bez określonego celu. Warto wiedzieć, że gdy nie chcemy zdradzić na jaki cel wykorzystamy środki uzyskane z kredytu, to możemy wybrać kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy, które różnią się od siebie przede wszystkim formą spłaty zobowiązania. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym, dysponujemy pewną pulą środków, a każda kwota wpływająca na konto, zmniejsza nasze zadłużenie. Kredyt taki, zwykle jest udzielany na okres do roku, ale oczywiście z możliwością przedłużenia. Natomiast kredyt obrotowy jest zwykle spłacany ratalnie.

Przedsiębiorca może także otrzymać od banku kredyt inwestycyjny, przeznaczony na finansowanie: zakupu nieruchomości, a także na budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub modernizację lokalu lub budynku użytkowego, w którym przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą. Kredyt taki może być tez przeznaczony na sfinansowanie inwestycji związanej z lokalem lub budynkiem przeznaczonym na wynajem. W takim przypadku bank chętniej udzieli nam kredytu, bo przyszły zysk z wynajmu, doliczy do naszej zdolności kredytowej.

Read More

O kredyt na działalność gospodarczą trudniej

Posted by on wrz 1, 2016 in Kredyty dla firm | 0 comments

O kredyt na działalność gospodarczą trudniej

Kredyty mogą zaciągać osoby fizyczne oraz firmy. Jednak w przypadku tych drugich, otrzymanie kredytu jest trudniejsze. Niestety, banki coraz bardziej zaostrzają przepisy związane z uzyskaniem kredytu. Przede wszystkim, wymagają udokumentowania wyższej zdolności kredytowej, a także wniesienia wkładu własnego nawet do 30% wartości nieruchomości, w celu zabezpieczenia kredytu. Co ważniejsze, w czasie kryzysu, ograniczenia te dotykają także osób zatrudnionych na etacie, i równocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Jest jeszcze jednak grupa klientów, którzy napotykają na bariery w uzyskaniu kredytu. Sa to jednoosobowe firmy, bowiem udokumentowanie dochodu w banku przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jest utrudnione. Osoba ubiegająca się o kredyt musi wykazać dochody i udowodnić stabilność finansową.

Dlatego konieczne jest przedstawienie historii prowadzenia działalności gospodarczej przez okres od 6 do 24 miesięcy. Z reguły, zdolność kredytową ustala się na podstawie zeznań podatkowych z ostatniego roku lub dwóch lat. Dlatego, aby bank mógł ustalić, czy dochody nie są sezonowe i czy nie wykazują tendencji spadkowej. Pod względem formalności, zasadniczo w najlepszej sytuacji są osoby rozliczające się z urzędem skarbowym na podstawie książki przychodów i rozchodów, bo właśnie ta forma rozliczenia jasno pokazuje dochód, który uzyskuje kredytobiorca. Inaczej jest w przypadku rozliczenia podatku ryczałtowego, na podstawie którego bankowi trudno jest wyliczyć dochód firmy.

Read More

Zagrożone kredytowanie

Posted by on wrz 1, 2016 in Kredyty dla firm | 0 comments

Zagrożone kredytowanie

Banki oferują kredyty osobom indywidualnym, a ostatnio coraz częściej udzielają kredytów przedsiębiorstwom. I to nie tym największym, ale również małym i średnim. I choć taki kredyt wymaga od wnioskodawcy spełnienia wielu warunków i zgromadzenia mnóstwa dokumentów, to przedsiębiorcy chętnie biorą kredyt inwestycyjny na rozwój firmy lub pożyczkę przeznaczoną na sfinansowanie bieżącej działalności. Właściciele małych firm, chcąc ratować je przed bankructwem i zastojem w rozwoju, proszą banki o wsparcie, które pomoże firmom być konkurencyjnymi. Nie każdy przedsiębiorca dostanie od banku kredyt, w wysokości o jaką wnioskuje.

Ponadto, niektórzy wcale żadnego kredytu nie dostaną. Ponieważ dla banków, niektóre działalności funkcjonują w branżach podwyższonego ryzyka. Listy branż zagrożonych czy ograniczonego kredytowania są stosowane w wielu bankach. Na tzw. „czarnych listach” znajdują się między innymi przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, firmy z branży paliwowej, transportowej czy hotelarskiej. Niektóre banki dyskryminują także w ostatnim czasie firmy branży budowlanej z powodu niekorzystnej koniunktury. Oczywiście ta dyskryminacja niektórych branż nie jest jawna, ale stosowana po cichu. Jednak dla banku takie ryzyko nie jest wskazane, więc wolą one wycofać się z udzielania kredytów niż ponosić ewentualne ryzyko nieterminowej spłaty długu przez przedsiębiorcę.

Read More

Zdolność kredytowa przedsiębiorcy

Posted by on wrz 1, 2016 in Kredyty dla firm | 0 comments

Zdolność kredytowa przedsiębiorcy

W przypadku kredytu hipotecznego, bank zawsze określa zdolność kredytową klienta. Bez względu na to, czy jest to osoba indywidualna czy też przedsiębiorca. Jednak w tym drugim przypadku, analiza finansowa potrzebna do wyznaczenia zdolności nie jest tak prosta do wykonania. Jak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ryczałtowego podatku dochodowego? W tym przypadku ewidencji nie podlegają koszty. Dlatego trudno jest precyzyjnie ustalić wysokość faktycznego średniomiesięcznego dochodu przedsiębiorcy. Więc banki wyznaczają zwykle wysokość osiąganego dochodu jako określonego procentu przychodów. A wysokość jego zależy od charakteru prowadzonej działalności.

Jednak na najwięcej trudności narzekają przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach karty podatkowej. W tym przypadku, podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych ani nie składa rocznych zeznań podatkowych. W większości banków osoba prowadząca taką właśnie działalność, może uzyskać kredyt tylko w przypadku, gdy osiąga dochód z innego źródła, a działalność gospodarcza jest zajęciem dodatkowym. Zwykle banki przeprowadzają analizę kredytową w oparciu o dane z ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to nie tylko ustalenie wysokości średniomiesięcznego dochodu, ale także porównanie wyników finansowych w ostatnich dwóch latach, w celu sprawdzenia, czy wyniki nie są sezonowe i czy nie wykazują tendencji spadkowej.

Read More